SEURAAVAT RAVIT: Toto4 | 04.07. | klo 18.00

Säännöt

Kimpan säännöt

Kimpan säännöt

Joensuun hevoskimpan säännöt HEVOSKIMPPASOPIMUS Tällä sopimuksella sopijapuolet sopivat yhdessä omistamansa hevosen omistuksesta ja käytöstä seuraavaa:

1. Kimppahevonen

Tämän sopimuksen ja yhteisomistuksen kohteena on suomenhevostamma I.P. VALO (Hippoksen rekisterinumero 246001S00102225). Kimppavarsan omistajaksi rekisteröidään Suomen Hippos ry:ssä TALLI VALOILMIÖ (kotipaikkana Joensuu).

2. Hevoskimpan periaatteet sekä kimpan voimassaoloaika

Tämän hevoskimpan tavoitteena on mahdollistaa ravihevosen omistamisesta kiinnostuneille henkilöille joustava sekä halpa tapa tutustua asiaan käytännössä ja saada samalla myös yhteisöllisiä kokemuksia ja elämyksiä raviurheilusta tätäkin kautta. Tämän hevoskimpan tarkoituksena ei ole tuottaa osakkailleen rahallista voittoa. Jos näin tulee käymään, niin se on vain mukava ”sivutuote”.

Tarkoituksena on, että yhdessä omistettu nyt 5-vuotias suomenhevosravuri (”kimppahevonen”) kilpailee yhteisomistuksessa 6-vuotiskauden loppuun asti - tarkemmin määriteltynä 31.12.2016 asti. Tuolloin hevonen A) joko palautetaan kasvattajalle pois, jolloin yhteisomistus päättyy ja saatu myyntihinta ja yhtymän tilillä olevat varat jaetaan osakkaiden kesken tai sitten B), jos halukkuutta on, niin kimppaa voidaan myös jatkaa vuosi kerrallaan eteenpäin, korkeintaan 31.12.2019 asti. Jälkimmäinen vaihtoehto toteutetaan vain, jos vähintään 75 prosenttia osuuksien omistajista sitä haluaa.

B)-vaihtoehdon toteutuessa kenenkään sitä haluamattoman ei tietenkään ole pakko pysyä/jatkaa osuudenomistajana, vaan halutessaan osakas voi myydä oman omistusosuutensa pois – kuitenkin niin, että hevoskimpan olemassa olevilla jäsenillä on lunastusoikeus. Jos lunastusoikeutta haluaisi käyttää useampi henkilö, niin siinä tilanteessa arpa ratkaisee, kuka sitä pääsee käyttämään.

3. Sopijapuolet

Tämän sopimuksen sopijapuolia (”osakkaita”) ovat kaikki ne, jotka ovat suorittaneet osuudestaan 100 euron maksun (enintään 5 osuutta per henkilö) jäljempänä mainitulle hevoskimpan pankkitilille määräaikana eli viimeistään 31.7.2015, kuitenkin enintään neljäsataa (400) ensimmäistä osuutta maksaneet maksujärjestyksessä. Mahdolliset ”ylibuukkaukset” palautetaan viipymättä niitä maksaneille.

4. Maksut 

Sadan (100) euron osuusmaksuilla katetaan hevosen hankintahinta (6 000€ + alv 24 % = 7 440€) sekä sen ylläpitokustannukset ensimmäisen kahden vuoden ajalta eli 31.12.2016 asti.

Ajankohdasta 1.1.2017 alkaen osuudenomistajilta aletaan periä 60 euron (per osuus) suuruista vuosivastiketta, jolla katetaan tulevan vuoden (1.1.2017 – 31.12.2017) ylläpitokustannukset.

Vuosivastikkeen maksu toistetaan vielä kahdesti eli 1.1.2018, jolloin maksetaan seuraavan vuoden (1.1.2018 – 31.12.2018) vuosivastike (60 euroa/osuus) ja 1.1.2019, jolloin maksetaan viimeisen yhteisomistusvuoden (1.1.2019 – 31.12.2019) vuosivastike (60 euroa/osuus).

Maksuaikataulu taulukkona:

1. Osuudenomistajaksi pääsee, ja samalla myös sitoutuu näihin kimppatallin sääntöihin, maksamalla 100 euroa/osuus. Tällä tulee katetuksi hevosen ostohinta sekä ylläpitokustannukset kahdeksi vuodeksi eteenpäin eli 31.12.2016 asti. Tämä maksu sitouttaa osuudenomistajan suorittamaan myös kohtien 5-6 vuosivastikkeet. [I.P. Valo 5-6 -vuotias]

2. Osuudenomistaja sitoutuu maksamaan 1.1.2017 – 31.12.2017 väliseltä ajalta 60 euron (per osuus) suuruisen vuosivastikkeen, eräpäivä 1.1.2017. Tällä katetaan hevosen ylläpitokustannukset ko. ajanjaksolta. [I.P. Valo 7-vuotias]

3. Osuudenomistaja sitoutuu maksamaan 1.1.2018 – 31.12.2018 väliseltä ajalta 60 euron (per osuus) suuruisen vuosivastikkeen, eräpäivä 1.1.2018. Tällä katetaan hevosen ylläpitokustannukset ko. ajanjaksolta. [I.P. Valo 8-vuotias]

4. Osuudenomistaja sitoutuu maksamaan 1.1.2019 – 31.12.2019 väliseltä ajalta 60 euron (per osuus) suuruisen vuosivastikkeen, eräpäivä 1.1.2019. Tällä katetaan hevosen ylläpitokustannukset ko. ajanjaksolta. [I.P. Valo 9-vuotias]

5. Kimpan voimassaoloaika päättyy 31.12.2016, paitsi jos kohdan 2 vaihtoehto B) toteutuu.

Osuudenomistajalla ei ole velvollisuutta maksaa mitään muita maksuja kimppavarsasta kuin mitä edellä on esitetty. Jos hevonen juoksee riittävästi palkintorahoja elättääkseen itsensä, niin siinä tapauksessa on mahdollista, että vuosivastikkeen määrää voidaan pienentää tai mahdollisesti siitä voidaan joinakin/jonakin vuonna luopua kokonaan.

Jos osuudenomistaja jättää maksamatta vuosivastikkeen eräpäivään mennessä, eikä maksa sitä huomautuksen jälkeenkään kohtuullisessa ajassa, niin hänet erotetaan kimppatallista. Erotettu osuudenomistaja ei voi esittää vaateita maksamastaan osuusmaksusta. Vapautunut osuus/osuudet siirtyy vuosivastikkeen suuruisena sitä haluavalle kimppatallin jäsenelle. Jos vapautuneen osuuden/osuuksien lunastamista haluavia on useampia, niin arpa ratkaisee osuuden/osuuksien lunastusoikeuden saajan.

5. Pankkitili

Kimppahevosen osuuksien maksut maksetaan ja muut kimppahevosesta saatavat tulot talletetaan Pielisen seudun OP:n tilille FI94 5770 0520 3425 25.

6. Valmentaja Kimppahevosen valmentajana toimii sekä kilpailutuksesta huolehtii ja vastaa ravivalmentaja Markus Porokka. Hän on sitoutunut kimppatallin sääntöihin ja tekee parhaansa hevosen terveyden, hyvinvoinnin, valmennuksen ja kilpailu-uran eteen. Hänen toimikauttaan ei voida katkaista ilman hänen omaa suostumustaan, paitsi jos kimpan edustajiston ja valmentajan välille syntyy epäluottamus laiminlyöntien tai muiden vastaavien syiden vuoksi. Hoito- ja valmennusmaksu on kuukaudessa 600 euroa + alv 24 % = 744€.+ juoksevat kulut, jotka kaikkinensa sisältyvät osakkaan maksamaan 100 € osuuteen. Valmentaja saa myös 15 %:n suuruisen palkkion hevosen voittamista rahapalkinnoista. Jos valmentaja käyttää lainaohjastajaa, niin ohjastajan palkkion maksaa valmentaja. Valmentaja voi korottaa valmennusmaksuaan alan yleisen palkka- ja hintatason nousua vastaavasti, kuitenkin korkeintaan 3,0 % per vuosi. Tarkistus tehdään aina kunkin vuoden 15. päivänä joulukuuta valmentajan ja kimpan edustajiston välillä käytävässä neuvottelussa. Valmentaja päättää yksin kimppahevosen hoidosta, valmennuksesta ja kilpailuttamisesta.

7. Edustajisto ja päätöksenteko

Kimppatallin edustajiston muodostavat Marjo Soikkeli, Tanja Kuittinen, Mari Rautiainen, Marjo Kuosmanen, Kirsi Tolvanen ja Tiina Reijonen. Edustajisto käyttää kimppavarsaa koskevissa asioissa päätösvaltaa, kuitenkin tämän sopimuksen mukaisin rajoituksin. Erimielisyyden ilmaantuessa päätökseksi tulee kanta, jota kaksi edustajiston jäsentä kannattaa.

Marjo Soikkeli ja Tanja Kuittinen edustavat yhteisomistajia ulospäin kimppavarsaan liittyvissä käytännön asioissa.

Edustajistolle ei makseta palkkiota työstään.

8. Osakkaan oikeudet 

Osakkaat valtuuttavat tällä sopimuksella edustajiston edellä selostettuun tehtäväänsä tämän sopimuksen voimassaoloajaksi. Osakkailla ei siten ole itsenäistä päätösvaltaa kimppavarsan suhteen.

Osakas ei voi luovuttaa omaa osuuttaan kolmannelle osapuolelle, paitsi jos tämän sopimuksen kohdassa 2 esitetty B)-vaihtoehto toteutuu.

Osakas ei voi vaatia kimppahevosta myytäväksi tai teurastettavaksi yhteisomistussuhteen lopettamiseksi tai uskotun miehen määräämistä hallinnoimaan kimppavarsaa. Muilla yhteisomistajilla ei ole velvollisuutta ostaa toisen yhteisomistajan tarjoamaa osuutta.

Osakkaalla on oikeus jako-osuuteen edellä tarkoitetun omistuskauden päättyessä.

Osakkaat ymmärtävät, että sairaudet, vammat, vaivat ja mahdollinen juoksijanlahjojen puute voivat lykätä suunniteltua kilpailuaikataulua ja tiedostavat, että vain pienempi osa kilpahevosista ylipäätään pääsee starttiin.

9. Raha-asiat 

Osakkaalla ei ole velvollisuutta maksaa mitään muita maksuja kimppahevosesta kuin edellä on esitetty. Osakkailta kerättävät tulot käytetään kimppavarsan ostamiseen, valmentamiseen, terveydenhoitoon, kilpailuttamiseen, kilpailumaksuihin, kuljetuksiin, vakuutuksiin, muihin vastaaviin välttämättömiin menoihin sekä kimppatallin kohtuullisiin hallintokuluihin. Tulojen arvioidaan riittävän sanottuihin kuluihin kimpan koko voimassaoloaikana. Tilitoimisto huolehtii kimppatallin rahaliikenteestä ja kirjanpidosta.

Jos kimppatallilla on kimpan määräajan umpeutuessa kimppavarsan palkinnoista kertyneitä tuloja tai vakuutuskorvauksia, joita ei ole tarvittu menoihin, ne tilitetään osakkaille osuuksien suhteessa. Lisäksi kimppavarsa palautuu määräajan umpeutuessa takaisin kasvattajalle, joka maksaa hevosen ennätyksen mukaan mahdollista korvausta. Tamman ennätys palautuessa 1.27,0 tai huonompi: kasvattaja maksaa kimppatallille 0€. Ennätys 1.25,0–1.26,9: takaisinmaksu 3 000€ + alv 24 % = 3 720€. Ennätys 1.25,0 tai parempi: takaisinmaksu 5 000€ + alv 24 % = 6 200€

10. Vakuutus 

Edustajisto vakuuttaa kimppavarsan kauppasummansa suuruudesta tapaturmien ja kuoleman varalta. Mikäli kimppavarsan ura päättyy loukkaantumisen takia ennen määräajan umpeutumista, jaetaan takaisin saadut vakuutuskorvaukset takaisin kimpan osakkaille.

11. Tiedottaminen 

Kimppatalli tiedottaa asioista kotisivuillaan www.joensuunravirata.fi, kuukausittain sähköpostitiedottein, facebookissa, twitterissä sekä järjestää kimppakokoontumisia.

Kimppatallin osakkaille tiedotetaan hevosen asioista kootusti, yksittäisiä vierailuja hevosen kotitallille tai soittoja valmentajille ei tehdä, vaan tapaamiset järjestetään edustajiston päättämin tavoin keskitetysti asianmukaisissa tiloissa ja ajankohtina yhteyshenkilön kautta.

12. Voimassaolo 

Tämä sopimus on sitovana voimassa niin kauan kuin kimppahevonen on kimpalla tai mahdollisesti ylijääneet varat ovat tilittämättä osakkaille.

Mahdolliset tätä sopimusta, yhteisomistusta ja kimppavarsaa koskevat erimielisyydet ratkaisee Joensuun käräjäoikeus.

Tätä sopimusta on laadittu neljä kappaletta: yksi kappale kullekin edustajiston jäsenelle, yksi kappale kimppavarsan valmentajalle ja yksi kappale säilytettäväksi Joensuun Ravirata Oy:n hallussa. Osakas saa pyynnöstä jäljennöksen sopimuksesta.

Kukin osakas sitoutuu näihin sääntöihin sekä kimppatallin jäseneksi.

Maksamalla osuusmaksun (100 euroa/osuus) osakas hyväksyy tämän sopimuksen ehdot.